Zdobywaj odznakę GOT PTTK

Książeczka GOT PTTK

„Książeczka GOT” służy do zbierania punktów dla zdobywających Górską Odznakę Turystyczną. Zawiera tabelki do ewidencji wycieczek, miejsca na potwierdzenia wycieczek (pieczątki) oraz wykaz punktów weryfikacji GOT.
Ubiegający się o poszczególne rodzaje i stopnie GOT PTTK „W góry”, popularną i małe oraz normy do odznaki „Za wytrwałość” (z wyjątkiem ostatnich norm), przedstawiają książeczkę do weryfikacji TRW GOT PTTK.

Książeczkę GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki lub po uzyskaniu każdej normy zaliczanej do GOT PTTK „Za wytrwałość” najpóźniej do 31 stycznia następnego roku, po roku w którym je spełniono.
Odznaki GOT PTTK „W góry”, popularną, małe i duże nabywa się w oddziałach PTTK, za okazaniem zweryfikowanej książeczki GOT PTTK.

Książeczki GOT PTTK oraz odznaki dostępne są w Biurze Oddziału.

/wyciąg z regulaminu/

GOT PTTK „W GÓRY”

§ 10. 1. GOT PTTK „W góry” ma zachęcać najmłodszych turystów do uprawiania turystyki górskiej, poznawania polskich gór, a następnie do zdobywania dalszych rodzajów i stopni GOT PTTK.
2. GOT PTTK „W góry” można zdobywać po rozpoczęciu 5. roku życia i do ukończenia 7. roku życia.
§ 11. 1. GOT PTTK „W góry” ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, a kolejne jej stopnie nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach.
2. Przy zdobywaniu GOT PTTK „W góry” należy korzystać z punktacji tras górskich zawartej w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK”.
3. Ustala się następujące normy punktów koniecznych do zdobycia poszczególnych stopni GOT PTTK „W góry”:

– brązowy 15 punktów;
– srebrny 30 punktów;
– złoty 45 punktów.

Maksymalna norma zaliczana do GOT PTTK „W góry” na dziennej trasie wycieczkowej wynosi 15 punktów.
4. Nadwyżek uzyskanych punktów nie zalicza się na poczet zdobywania kolejnego stopnia odznaki.
5. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczkach odbytych tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania wszystkich trzech stopni GOT PTTK „W góry”.

GOT PTTK POPULARNA I MAŁA

§ 12. 1. GOT PTTK popularną można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia.
2. Ustala się następujące ilości punktów koniecznych do zdobycia poszczególnych stopni popularnego oraz małych GOT PTTK:

– popularny 60 punktów,
– mały brązowy 120 punktów,
– mały srebrny 360 punktów,
– mały złoty 720 punktów.

Turyści niepełnosprawni mogą skorzystać przy ich zdobywaniu z norm pomniejszonych o 25%, tj. odpowiednio 45, 90, 270 i 540 punktów.
3. GOT PTTK w stopniach popularnym i małym brązowym można zdobyć w jednym roku kalendarzowym (por. § 8 pkt 1) pod warunkiem uzyskania co najmniej 180 (niepełnosprawni 135) punktów.
4. Przy weryfikacjach odznak w stopniach popularnym, małym brązowym lub małym srebrnym GOT PTTK można na poczet następnego małego stopnia odznaki zaliczyć nadwyżkę uzyskanych punktów do wysokości 50% normy potrzebnej do jego zdobycia.

GOT PTTK „ZA WYTRWAŁOŚĆ”

§ 14. GOT PTTK „Za wytrwałość” jest wyróżnieniem za wieloletnie zdobywanie odznak GOT PTTK i posiada dwa stopnie: mały i duży.
§ 15. GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu małym zdobywa się według następujących zasad:
1. Posiadacz dużego złotego stopnia GOT PTTK musi uzyskać siedmiokrotnie, a posiadacz małego złotego stopnia GOT PTTK dziesięciokrotnie normę konieczną do zdobycia któregokolwiek małego stopnia GOT PTTK.

2. Jeśli posiadacz małego złotego stopnia GOT PTTK, który zdobywa którąkolwiek normę do odznaki „Za wytrwałość” chce zdobyć duże stopnie GOT PTTK, to zgodnie z § 8 pkt 1 regulaminu nie może równocześnie w latach ich zdobywania uzyskiwać norm do GOT PTTK „Za wytrwałość”.
3. Nadwyżek punktów nie zalicza się do kolejnej zdobywanej norm

§ 16. GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu dużym może zdobywać turysta posiadający małą GOT PTTK „Za wytrwałość” według następujących zasad:
1. Posiadacz GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu małym musi zdobyć w drugim cyklu powtórnie wszystkie rodzaje i stopnie GOT PTTK począwszy od popularnego do małego złotego lub dużego złotego oraz spełnić takie same warunki jak przy zdobywaniu GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu małym (§ 15 pkt.1, 2 i 3).

2. Powtórne zdobywanie w drugim cyklu wszystkich stopni GOT PTTK w celu uzyskania dużego stopnia GOT PTTK „Za wytrwałość” można rozpocząć dopiero w następnym roku po zdobyciu i zweryfikowaniu za ten okres GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu małym.
§ 17. 1. Każda z siedmiu lub dziesięciu norm zdobytych do GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniach małym lub dużym wymaga zweryfikowania przez Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK najpóźniej do 31 stycznia następnego roku po jej uzyskaniu.
2. Zdobywający GOT PTTK „Za wytrwałość” po uzyskaniu dużego lub małego złotego stopnia GOT PTTK weryfikują normy od pierwszej do szóstej lub dziewiątej w TRW GOT PTTK lub w CRW GOT PTTK, natomiast ostatnią – siódmą lub dziesiątą normę, wyłącznie w CRW GOT PTTK w Krakowie, który przyznaje odznakę.

.js" > Skip to content